Zwroty i Reklamacje

 

 1.      Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy  na wzorze dołączonym do Regulaminu lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy.
 2.      W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 3.      Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać
 4.      Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5.      Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
 6.      Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
 7.      Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8.      Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów
 9.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 11. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Serwisie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym egzemplarzu Utworu oraz Opracowania:
 12.      wad dostarczonych egzemplarzy Utworów, Opracowań,
 13.      uszkodzeń mechanicznych,
 14.      niezgodności z Opracowaniem lub Utworem zawartym w Zamówieniu .
 15. W takim przypadku Użytkownik powinien w pierwszej kolejności powiadomić Youartme o zaistniałej podstawie reklamacji przesyłając e-mail – complaints@youartme.com
 16. Youartme niezwłocznie po otrzymaniu w/w maila prześle Użytkownikowi kwestionariusz reklamacyjny.
 17. Użytkownik powinien odesłać egzemplarz Utworu lub Opracowania, wraz z wypełnionym kwestionariuszem, umieszczonym na przesyłce pod adres: Youartme Sp. z o.o., ul. Łazienna 24/3, 87-100 Toruń, Polska. Do odsyłanego egzemplarza Utworu lub Opracowania należy dołączyć także dowód zakupu. 
 18. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 30dni od daty otrzymania przez Youartme przesyłki z reklamowanym egzemplarzem Utworu lub Opracowania. W przypadku uznania reklamacji, uszkodzony egzemplarz Utworu lub Opracowania zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu braku praw Youartme do dokonywania konkretnych Opracowań), Youartme zwróci Użytkownikowi równowartość ceny egzemplarza Opracowania lub Utworu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Serwisie. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego Opracowania lubUtowru, Youartme zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 19. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie egzemplarzy Opracowań lub Utworów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Serwisu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) np.: monitora Użytkownika.
 20. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty złożenia Zamówienia pod warunkiem zawiadomienia Youartme o wadzie bezzwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową.
 21. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.