REGULAMIN

Niniejszy Regulamin jest podstawowym dokumentem określającym zasady korzystania z Serwisu Youartme.com. Do wykładni postanowień Regulaminu ma zastosowanie prawo polskie. Regulamin może podlegać zmianom. Tryb i warunki wprowadzania zmian do Regulaminu są omówione w jego treści.

ARTYKUŁ 1. DEFINICJE

Youartme – Przedsiębiorca, serwis internetowy znajdujący się pod adresem: www.youartme.com oraz dostępny po przekierowaniu z innych domen umożliwiający, zapoznanie się z wybranym dorobkiem prac artystycznych współpracujących z Youartme Artystów oraz umożliwiający zakup egzemplarzy graficznych Opracowań utworów artystycznych oraz ich komentowanie i ocenianie, zwany także Serwisem lub Portalem.

Youartme Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu (87 – 100) przy ul. Łazienna 24/8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000384493, NIP: 9562288873, REGON340903470.

Użytkownik – osoba fizyczna, lub prawna uprawniona do komentowania i oceniania Opracowań utworów artystycznych, dokonująca zakupów/składająca Zamówienia, posiadająca Profil i Konto użytkownika. Aby zostać Użytkownikiem należy przejść procedurę rejestracji - http://youartme.com/pl/registration

Użytkownik niezarejestrowany – osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy prawa przyznają osobowość prawną jedynie do dokonywania zakupów w Youartme nie posiadająca Profilu ani Konta Użytkowania. W poniższym regulaminie wszystkie prawa i obowiązki Użytkownika dotyczą zarówno Użytkownika jak i Użytkownika niezarejestrowanego, chyba, że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.

Opracowanie utworu artystycznego – oferowana przez Serwis reprodukcja autentycznego utworu Artystycznego (np. obrazu, grafiki) utrwalona jako wydruk na płótnie, wydruk na papierze plakatowym, wydruk na naklejce na laptopa, nadruk na eko-torbie, nadruk na drewnie, nadruk na korkowej podkładce, ręcznie malowana filiżanka, nadruk na materiale do zastosowań tapicerskich lub w innej formie.Opracowania sprzedawane są w formie pojedynczych egzemplarzy zabezpieczonych przez Youartme „wirtualnym hologramem”, w celu zapobiegania przed nielegalnym kopiowaniem i rozpowszechnianiem Opracowań przez jakiekolwiek osoby trzecie.

Zaproszenie do składania ofert – wyświetlona w Serwisie informacja dotycząca możliwości zakupienia egzemplarzu Opracowania utworu artystycznego

Zamówienie – ogół czynności faktycznych prowadzących do akceptacji Zaproszenia do składania Ofert i finalnie do zakupu jednego z proponowanych przez Youartme egzemplarzy Opracowań utworu artystycznego

Konto Użytkownika – wewnętrzne Konto każdego Użytkownika przeznaczone do zarządzania własnym Profilem, dokonywania zakupów wewnątrz Portalu, informujące na bieżąco o dokonanych komentarzach, ocenach etc.

Profil – prowadzone dla Użytkownika indywidualne ustawienia, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o dodawanych przez niego komentarzach i ocenach Opracowań utworów artystycznych oraz dokonanych zakupach.

Administrator – Youartme Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szosa Okrężna 10B/23, 87-100 Toruń, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Toruń pod numerem KRS 0000384493, NIP 956 – 228 – 88 – 73.

Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

ARTYKUŁ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Użytkownikiem lub Użytkownikiem niezarejestrowanym może być każda osoba fizyczna lub prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy prawa przyznają osobowość prawną, która dysponuje kontem poczty elektronicznej oraz posiada możliwość dokonywania zakupów i płatności za pomocą systemów płatniczych oznaczonych przez Youartme.

 2. Aby móc w pełni korzystać z Serwisu należy dokonać rejestracji.

 3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku naruszenia Regulaminu i przeprowadzania działań destabilizujących przez Użytkownika lub Użytkowników, Administrator jest uprawniony do niezwłocznego zablokowania Profili i Kont Użytkowników dokonujących tychże działań. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów prawa karnego.

 4. Zabrania się korzystania z Profili i Kont Użytkownika innych Użytkowników oraz odstępowania i udostępniania ich osobom trzecim.

 5. Jako niedozwolone uznaje się kopiowanie, powielanie, reprodukowanie udostępnionych na stronach Portalu treści, w szczególności dorobku artystycznego Twórców.

 6. Żaden Użytkownik lub Użytkownik niezarejestrowany, ani osoba trzecia nie może rozpowszechniać zamieszonych na łamach Youartme Opracowań utworów artystycznych bez zgody Youartme Sp. z o.o. Działania takie będą ścigane i traktowane jako czyny niedozwolone w konsekwencji, których Administrator wystąpi na drogę stosownego postępowania w szczególności celem zaprzestania dokonywania naruszeń praw autorskich, jak i stosownego odszkodowania i zadośćuczynienia.

ARTYKUŁ 3. REJESTRACJA

 1. Rejestracja w celu korzystania z usług Serwisu jest dokonywana poprzez przejście procedury rejestracyjnej – http://youartme.com/pl/registration

 2. Celem pełnej rejestracji Użytkownik:

 1. winien podać : wersję językową, login (adres e-mail), hasło (min. 5 znaków), nick, imię, nazwisko, kraj, kod pocztowy, miejscowość, adres, rok urodzenia i płeć, opcjonalnie także inny adres dostawy oraz numer NIP.

 2. może także zamieścić: zdjęcie i opis pod zdjęciem.

 1. Do pełnej rejestracji Użytkownika niezbędna jest aktywacja Profilu, która odbywa się po kliknięciu w link przesłany na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.

 2. Do skuteczności rejestracji niezbędna jest także akceptacja Regulaminu i Polityki Ochrony Prywatności Serwisu Youartme.

 3. Użytkownik w momencie rejestracji winien wyrazićzgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Serwis Youartme na warunkach określonych w Polityce Ochrony Prywatności i w Regulaminie.

ARTYKUŁ 4. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Youartme prowadzi sprzedaż egzemplarzy Utworów artystycznych oraz Opracowań utworów artystycznych za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat dostępnych Utworach artystycznych oraz Opracowań zamieszcza na stronie www.youartme.com.

 2. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową.

 3. Natychmiast po dokonaniu Zamówienia Użytkownik otrzymuje potwierdzenie dokonania Zamówienia mailem.

 4. Użytkownik, skutecznie złożywszy Zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamówionych Utworów artystycznych oraz Opracowań utworów artystycznych z Youartme.

 5. W Zamówieniu Użytkownik wybiera sposób, w jaki dokona płatności:

 1. płatność za pomocą systemu płatności internetowej PAYPAL:

https://www.paypal.com/webapps/mpp/home

 1. płatność kartą kredytową i e-przelewem za pomocąsystemu płatności internetowej DOTPAY:

http://www.dotpay.pl/

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, potwierdzenia dokonania zapłaty za pośrednictwem wybranego sposobu płatności internetowej.

 2. Do każdego Zamówienia może zostać wystawiona faktura VAT. Aby Użytkownik mógł otrzymać fakturę VAT musi on zaznaczyć odpowiednią opcję dokonując Zamówienia. Faktura VAT dla Użytkowników zarejestrowanych będzie dostępna do ściągnięcia na jego koncie w serwisie Youartme. Faktura VAT dla Użytkowników niezarejestrowanych zostanie wysłana na podany przez nich adres e-mail.

ARTYKUŁ 5. ZMIANY W ZAMÓWIENIU

 1. Zmiany w Zamówieniu Użytkownik może dokonywać jedynie do momentu rozpoczęcia jego realizacji. Użytkownik może także wycofać złożone Zamówienie w całości do w/w momentu.

 2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z koordynatorem ds. zamówień e-mailem pod adresem orders@youartme.com. Zmiany w Zamówieniu zlecane e-mailem będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu tożsamości Użytkownika.

 3. Modyfikacje w Zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Użytkownika, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Użytkownika.

ARTYKUŁ 6. CENA

 1. Wszystkie ceny Utworów artystycznych oraz Opracowań zamieszczone na stronach internetowych Youartme podawane są w złotówkach.

 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili dokonania przez Użytkownika Zamówienia.

 3. Youartme zastrzega sobie prawo do zmiany cen egzemplarzy Utworów artystycznych oraz Opracowań utworów artystycznych znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych egzemplarzy Utworów artystycznych oraz Opracowań do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Youartme bądź wprowadzania w nich zmian.

 4. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny egzemplarzy Utworów artystycznych oraz Opracowań utworów artystycznych Zamówień dokonanych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 5. Koszty dostawy zawsze zostają doliczone do wartości Zamówienia i pojawiają się po wyborze egzemplarza Utworu artystycznego oraz Opracowania podczas dokonywania Zamówienia. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Użytkownika i określony w Zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje dotyczące czasu oraz obszaru, na jaki dostarczane są egzemplarze Utworów artystycznych oraz Opracowań utworów artystycznych oferowanych przez Youartme dostępna jest TUTAJ.

ARTYKUŁ 7. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Przy każdym Zamówieniu Utworu artystycznego oraz Opracowania podany jest przewidywany czas przygotowania Zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia Zamówienia, poprzez realizację, do momentu wysłania paczki wybraną przez Użytkownika formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są w chwili skompletowania wszystkich zamówionych egzemplarzy Utworów oraz Opracowań utworów.

 2. Termin wysyłki kilku Zamówień dokonanych jednocześnie określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

 3. Wszystkie egzemplarze Utworów lub Opracowań dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS http://www.ups.com/ na adres wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji lub inny wskazany przy dokonywaniu Zamówienia.

 4. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy.

 1. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy na terenie Unii Europejskiej: Transport samochodowy, maksymalny czas dostawy – do 5 dni roboczych.

 2. Sposób i deklarowany przez przewoźnika termin dostawy poza Unię Europejską: Transport lotniczy, maksymalny czas dostawy – do 7 dni roboczych.

 1. Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez firmę kurierską. Szczegółowy wykaz terminów dostawy do poszczególnych krajów zawiera załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 2. Youartme nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie, lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Użytkownika.

ARTYKUŁ 8. FORMY PŁATNOŚCI I NADPŁATY

 1. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione Utwory artystyc0zne oraz Opracowania utworów artystycznych:

 1. płatność za pomocą systemu płatności internetowej PAYPAL:

https://www.paypal.com/webapps/mpp/home

 1. płatność kartą kredytową i e-przelewem za pomocąsystemu płatności internetowej DOTPAY:

http://www.dotpay.pl/

 1. Wszystkie Zamówienia mogą być opłacane wyłącznie płatnościami online za pomocą powyżej wymienionych systemów płatności. (należność jest pobierana w chwili potwierdzenia transakcji przez system).

 2. W przypadku powstania nadpłat na Koncie Użytkownika w związku z dokonanymi płatnościami obowiązują następujące zasady zwrotu nadpłat:

  1. Każda powstała nadpłata zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika. Użytkownik może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na dalsze zakupy w Youartme lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty. Zwrot nadpłaty następuje przelewem na konto bankowe wskazane przez Użytkownika. Ze względu na bezpieczeństwo, polecenie zwrotu nadpłaty może nastąpić po otrzymaniu decyzji od Użytkownika drogą mailową na adres orders@youartme.com. Korespondencja musi być wysłana z konta e-mail zarejestrowanego w Youartme – podanego w czasie rejestracji. Youartme zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Użytkownika składającego polecenie zwrotu.

  2. W każdym przypadku powstania nadpłaty Użytkownik może otrzymać zwrot gotówki w siedzibie Youartme po uprzednim umówieniu terminu.

ARTYKUŁ 9. REKLAMACJE

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Serwisie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym egzemplarzu Utworu oraz Opracowania:

  1. wad dostarczonych egzemplarzy Utworów, Opracowań,

  2. uszkodzeń mechanicznych,

  3. niezgodności z Opracowaniem lub Utworem zawartym w Zamówieniu .

 2. W takim przypadku Użytkownik powinien w pierwszej kolejności powiadomić Youartme o zaistniałej podstawie reklamacji przesyłając e-mail – complaints@youartme.com

 3. Youartme niezwłocznie po otrzymaniu w/w maila prześle Użytkownikowi kwestionariusz reklamacyjny.

 4. Użytkownik powinien odesłać egzemplarz Utworu lub Opracowania, wraz z wypełnionym kwestionariuszem, umieszczonym na przesyłce pod adres: Youartme Sp. z o.o., ul. Łazienna 24/3, 87-100 Toruń, Polska. Do odsyłanego egzemplarza Utworu lub Opracowania należy dołączyć także dowód zakupu.

 5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 30dni od daty otrzymania przez Youartme przesyłki z reklamowanym egzemplarzem Utworu lub Opracowania. W przypadku uznania reklamacji, uszkodzony egzemplarz Utworu lub Opracowania zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu braku praw Youartme do dokonywania konkretnych Opracowań), Youartme zwróci Użytkownikowi równowartość ceny egzemplarza Opracowania lub Utworu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Serwisie. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego Opracowania lubUtowru, Youartme zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 6. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie egzemplarzy Opracowań lub Utworów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Serwisu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) np.: monitora Użytkownika.

 7. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty złożenia Zamówienia pod warunkiem zawiadomienia Youartme o wadzie bezzwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową.

 8. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

ARTYKUŁ 10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Na podstawie ustawyo prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku Konsument ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny,

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

  2. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

  3. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

 3. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1. Jeżeli konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o tym prawie

 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy na wzorze dołączonym do Regulaminu lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

 6. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać

 7. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 8. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

 9. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

 10. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 11. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów

 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

 13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

ARTYKUŁ 11. PRYWATNOŚĆ

Zasady dotyczące postępowania z danymi osobowymi przez Serwis Youartme są zawarte w dokumencie Polityka Ochrony Prywatności stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i stanowią jego integralną część. Użytkownik wyrażając zgodę na uczestnictwo w Serwisie zobowiązany jest zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu oraz tym samym wyrazić zgodę na sposób, w jaki Serwis chroni i zabezpiecza dane przekazane w ramach tej Polityki.

ARTYKUŁ 12. POUFNOŚĆ

 1. Osobiste dane oraz adresy Kupujących będą przekazywane Producentom i Przewoźnikom Towarów tylko w celu związanym z realizacją umowy sprzedaży lub też osobom trzecim w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w Polityce ochrony prywatności.

 2. Administrator może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez Serwis. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.

 3. Bez zgody Administratora niedopuszczalne jest ujawnianie i wykorzystywanie wszelkich informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu, które są dostępne wyłącznie Użytkownikom Serwisu, w tym w szczególności: upublicznianie danych innych Użytkowników, rozwiązań technologicznych i technicznych Serwisu, know-how Serwisu, organizacji pracy pracowników Serwisu, osiąganych przychodach z tytułu sprzedaży w Serwisie.

ARTYKUŁ 13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ YOUARTME

 1. Youartme zastrzega, iż prezentowany na stronach Serwisu dorobek artystyczny został zgromadzony i jest powielany w formie dostępnych egzemplarzy Opracowań za zgodą Twórców.

 2. Youartme posiada majątkowe prawa autorskie do dokonywania oferowanych w Serwisie Utworów artystycznych oraz Opracowań utworów artystycznych.

 3. Youartme dołoży wszelkich starań, by prezentowane w Serwisie treści, Utwory artystyczne oraz Opracowania utworów artystycznych nie zawierały treści brutalnych lub niestosownych, w szczególności treści niezgodnych z prawem.

 4. Instrukcje obsługi, podręczniki oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa produktów wysyłanych za granicę mogą nie być przetłumaczone na język kraju przeznaczenia; produkty (oraz towarzyszące im materiały) mogą nie być zaprojektowane zgodnie z normami, specyfikacjami oraz wymogami w zakresie etykietowania kraju do którego są wysyłane. Użytkownik ma obowiązek upewnić się, że produkt może być legalnie importowany do kraju przeznaczenia. Złożywszy Zamówienie w Youartme, odbiorca staje się importerem produktu, co sprawia, że musi on przestrzegać wszelkich praw i przepisów kraju przeznaczenia.

 5. Youartme nie posiada żadnej kontroli nad Internetem, który jest ogólnoświatową siecią systemów komputerowych. Dostęp do strony, system przetwarzania Zamówień, zabezpieczenia systemu płatności online mogą nie być pozbawione błędów i zakłóceń, mogą być one różnorodne. Informacje oraz inne materiały dostępne w Internecie poprzez stronę internetową, włączając treści cyfrowe, mogą zawierać wirusy, robaki internetowe, konie trojańskie, cancelboty lub inne szkodliwe i destrukcyjne elementy. Youartme nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe oraz inne straty lub szkody, które skutkują lub mogą wynikać z dostępu lub korzystania z Internetu lub strony internetowej.

ARTYKUŁ 14. ZABLOKOWANIE I ZAMKNIĘCIE PROFILU UŻYTKOWNKA

 1. Administrator ma prawo zablokować Profil i Konto Użytkownika w przypadku działań Użytkowników niezgodnych z Regulaminem, działań na szkodę Youartme, działań niezgodnych z obowiązującym prawem, udostępnienia Konta Użytkownika osobie trzeciej.

 2. W innych niż powyżej opisane wypadkach zamknąć Profil może jedynie Użytkownik będący jego właścicielem w formie polecenia zamknięcia Profilu.

 3. W przypadku zamknięcia Profilu Użytkownika z jakiejkolwiek przyczyny, dla pozostałych Uczestników widoczne pozostaną wyłącznie komentarze, które nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu i obowiązującego prawa.

 4. W przypadku zamknięcia Profilu ponowna rejestracja tego samego Użytkownika możliwa będzie po upływie 60 dni lub przed upływem tego terminu za uprzednią zgodą Administratora.

ARTYKUŁ 15 UPRAWNIENIA YOUARTME

 1. Serwis Youartme zastrzega sobie prawo do usunięcia każdego komentarza naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu bądź łamiącego obowiązujące przepisy prawa.

 2. Usunięte komentarze nie mogą zostać przywrócone.

 3. Poza okolicznościami opisanymi w Regulaminie, jako zabronione lub zakazane, Serwis nie ingeruje w komentarze Użytkowników.

ARTYKUŁ 16. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, Konta Użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami serwisu Youartme należą do Youartme Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szosa Okrężna 10B/23, 87-100 Toruń, Polska będącego właścicielem portalu.

 2. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej do celów innych niż ściśle związane z realizowaniem Zamówień w sposób określony niniejszym Regulaminem.

ARTYKUŁ 17. ZMIANY REGULAMINU

 1. Administrator Serwisu Youartme zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, a także wprowadzania zmian, poprawek i ulepszeń do Serwisu.

 2. W przypadku zmiany treści Regulaminu, do wszystkich zarejestrowanych Użytkowników Serwisu Youartme zostanie wysłana, drogą elektroniczną informacja o powyższej zmianie.

ARTYKUŁ 18. WYREJSTROWANIE Z SYSTEMU

 1. Użytkownik może w każdym czasie wyrejestrować się z Serwisu Youartme, korzystając z określonej przez Serwis procedury. Po dopełnieniu warunków zamknięcia Profilu, Administrator Serwisu zobowiązuje się, że Profil Użytkownika zostanie usunięty bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie do 30 dni.

 2. Wyrejestrowanie Użytkownika z Youartme może nastąpić także na podstawie decyzji Administratora Serwisu w przypadkach łamania przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.

 3. Niezależnie od powyższego postanowienia Regulaminu pozostają w mocy do czasu pełnej realizacji wszystkich złożonych Zamówień.

ARTYKUŁ 19. WAŻNOŚĆ

Jeżeli jedno, bądź kilka z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostaną za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania w szczególności na mocy prawomocnego wyroku Sądu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i dalej wiążą Użytkowników i Administratora Serwisu.